Затвори с ESC
Ivo Iliev
Ivo Iliev 328 в седмична
класация
372 в месечна
класация
Автор Pop / Synthpop

Повече за Ivo Iliev

  • Обичам музиката от както се помня. Започнах да изучавам акордеон от 6-годишен и по-късно преминах на пиано. Имам няколко композиции на детски песни, а по-късно реших да се насоча към съвременния поп, hip-hop и r&b. Любими стилове нямам - всичко ми е любимо и мисля, че всичко родено от изкуството трябва да се цени.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more