Затвори с ESC
Strais
Strais 275 в седмична
класация
213 в месечна
класация
Автор Experimental / Experimental

Повече за Strais

  • Сънят на момчето ставаше все по-неспокоен... Нещо щеше да се случи. Пукнатината в центъра на огледалото се разширяваше, образувайки сложна плетеница. Дори нощта, оживяла, опитваше да нахлуе през открехнатия прозорец в стаята, за да изрече своето предупреждение. Мъглата и болката се бяха съюзили и вече нищо нямаше да бъде същото. Особено утрото... След 22 годишнината си той разбра, че обича музиката - тази която го прави истински! Затова искаше да пречупи рамките на своето АЗ и да покаже душата си... Музиката, музиката! Себе си..

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more