Затвори с ESC
Hustlera
Hustlera 228 в седмична
класация
180 в месечна
класация
Автор Rock / Brit Rock

Повече за Hustlera

  • Hi all Smile казвам се Марио, на 19 години, от София. Занимавам се с музика от приблизително 5 години. Не обичам да се ограничавам в един стил, правя най-различни неща. Нямам какво по-специално да кажа, така че за останалите неща - нека музиката говори вместо мен! Smile
    P.S. Ако живота е кръчма, нека седнем на една маса

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more