Затвори с ESC
Thirsty Fishy
Thirsty Fishy 403 в седмична
класация
291 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за Thirsty Fishy

  • Деян Димитров - Thirsty Fishy
    Опитвам се да правя музика съвсем от скоро, дори не знам ноти! Свиря на синтезатор, но в повечето случаи ползвам компютър и готови семпли. Бих искал да спечеля първо място, за това ще се боря усилено!

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more