Затвори с ESC
Lomethel
Lomethel 579 в седмична
класация
71 в месечна
класация
Автор Rock / Alternative

Повече за Lomethel

  • Роден съм и живея в Пловдив и от 5-ти клас се занимавам с музика, но не професионално. Свиря и пея в група NOISE ,но правя за лично удоволствие свои композиции. Искам да нося позитивно послание чрез музиката си!

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more