Затвори с ESC
Alchemixer
Alchemixer 184 в седмична
класация
346 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за Alchemixer

  • "Accomplished Acoustic Alchemy" е едноличен проект, стартиран през есента на 2005-а.

    Идеята ми е да творя песни във всеки жанр на електронната музика по експериментален начин. Така получавам особени резултати, нестандартни комбинации и звук. Повечето песни, които съм направил до момента са стари, направени когато съм бил на... 16?

    През последната година и нещо си активността на проекта е спряна, но с тенденция скоро да излезе нещо ново.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more