Затвори с ESC
AV
AV 122 в седмична
класация
171 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за AV

  • Казвам се Вихрен Стефанов, роден съм на 9 Януари 1986 г. град Силистра. Сега живея и работя във Варна. Музиката ми е хоби...

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more