Затвори с ESC
DJ Motaga
DJ Motaga 150 в седмична
класация
188 в месечна
класация
Автор Electronica / Trance

Повече за DJ Motaga

  • Занимавам се с музика от четири~ години, но все не ми остава време за това
    Доколкото до музиката ми - правя музика във всякакви стилове, защото цикленето на един стил е малко ... еднообразно, разбирайте ме както си искате.
    Напоследък ми се отваря повече свободно време, скоро ще кача повечко песни ;]

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more