Затвори с ESC
Overcrash
Overcrash 466 в седмична
класация
540 в месечна
класация
Автор Electronica / Trance

Повече за Overcrash

  • Здравейте, Smile аз съм 28 годишен, малко късно открил тръпката от създаване на музика човек.Занимавам се с FL Studio.Ще бъда благодрен, на всички положителни и отрицателни оценки които получа Smile

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more