Затвори с ESC
B-Gangsta
B-Gangsta 120 в седмична
класация
646 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за B-Gangsta

  • Занимавам се с Рап/Хип-Хоп от 13 годишен. Използвам писането на текстове и правенето на песни като вид дневник, и когато слушам песните си си припомням какъв съм бил и как съм разсуждавал когато съм ги правил.Имам както и комерсиални,така и сериозни парчета.Една от мечтите ми е да пея пред огромна публика,на стадион например, и да виждам как хората пеят заедно с мен и се радват на всяко едно мое движение.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more