Затвори с ESC
spOKe
spOKe 544 в седмична
класация
635 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за spOKe

  • Аз съм sp0Ke. Член съм на хип-хоп бандата "26 акорда". Занимавам се с хип-хоп от известно време като обичам всяка песен да е по-различна от предходната. В момента работя по албум в две части, първата от които ще излезе в началото на декември.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more