Затвори с ESC
BuDa4eC
BuDa4eC 137 в седмична
класация
330 в месечна
класация
Автор Rock / Alternative

Повече за BuDa4eC

  • казвам се Ангел Будаков от Пловдив.Преди години свирех като барабанист в 1 Пловдивска банда.сега си свиря сам на компа.какво друго да кажа...не знам!вие преценете дали ставам за нещо

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more