Затвори с ESC
DJ McMx
DJ McMx 242 в седмична
класация
312 в месечна
класация
Автор Electronica / Industrial

Повече за DJ McMx

  • Няколко думи за мене:
    роден съм на 12.6.1984г в гр София и продължавам да си живуркам тук. Най - любимото ми хоби е музиката, а в професионален план се занимавам с неща които нямат нищо общо с хобито ми. Студент съм и уча в МГУ спец Биотехнологии, което пък от своя страна няма нищо общо с работата ми, нито пък с хобито ми. За да спра да плямпам глупости, ще отбележа за последно, че въпреки всичко мисля, че ще има хора които да притежават сходни на моите музикални интереси и ще се радвам да комуникирам с тях чрез този прекрасно изготвен сайт.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more