Затвори с ESC
Пламен
Пламен 641 в седмична
класация
150 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за Пламен

  • Вярата… вярата е желание, подобно на пламък прогарящ плътта, тя се врязва във всеки един от нас, роза на хаоса, абсурдна и парадоксална. Днес сме смъртни, създания жалки, мръсна материя, подвластна на копнежи и страх, а утре сме богове, пазители на баланса, вечни сенки на познанието, което сме си присвоили. Вярата убива, тя е отрова, но сладостта и е по силна дори от химена… от плът и амброзия, от сласт и от кръв. Да вярваш значи да си готов да умреш всеки миг, да отхвърлиш копнежа от себе си в името на нещо отвъд, неназовано и забравено, да вървиш в мрака без да виждаш, уповаващ се на една догадка на душата… Когато вратите на диханието се затворят дъха вижда безумието… празнотата оставил след себе си, а вярата го пуска от прегръдката си, поредния разочарован любовник от вкуса на сълзите. Да оставим настрана онзи Негов смях кънтящ отгоре над света… Той е най – големия невярващ… ние сме точката в природата, края на изречението, оставящи пепел и мрак зад себе си… и го правим защото вярваме единствено в себе си, заслепени от плътта и звездите. Не ние сме създали свободата, а тя нас… и в отплата я разфасовахме, зажаднели за още

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more