Затвори с ESC
Val
Val 365 в седмична
класация
89 в месечна
класация
Автор Electronica / Ambient

Повече за Val

  • Здравейте! Преди време пожелах ,да чуя музиката,ако има такава,която стои в мен. Опитах,и ето резултатите.. Не съм музикант, това е само хоби. Благодаря ви,и приятно слушане.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more