Затвори с ESC
Ravenous
Ravenous 128 в седмична
класация
42 в месечна
класация
Автор Soundtrack / Film Music/Scores

Повече за Ravenous

  • Ravenous  е проект на Радослав Петков (Сливен) и Огнян Георгиев (Варна), създаден през 2008ма година. Музиката е смес от различни стилове - Ambient, Electronica и Rock. Произведенията са изцяло инструментални.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more