Затвори с ESC
Herdz Beatz
Herdz Beatz 70 в седмична
класация
45 в месечна
класация
Продуцент

Повече за Herdz Beatz

  • Пламен Пасков на 22 години

    Непрофесионално се занимавам с музика, предимно с Fruity Loops Studio.

    Жанрове, в който просперирам:Trap, Hip Hop, Reggaeton, RnB, Mumble Rap и неопределени от мен стилове, който понякога правя - мой стил.

    Също така се занимавам с продуциране, миксиране , обработване и записване - опитвам се да съм "one man show"!

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more