Затвори с ESC
Geo
Geo 380 в седмична
класация
354 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за Geo

  • Гео -свиря на бас.предпочитам слап-техниката.Басът ми е Fender Jazz-bass American special.
    Свири сам.Записвам нещата си с помощта на приятели и колеги от форума за музиканти.
    Стилът,който предпочитам и изпълнявам е Dragon`s Voice.Повечето от парчетата да ударни и басове.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more