Затвори с ESC
MVP
MVP 393 в седмична
класация
428 в месечна
класация
Автор Rhythm & Blues / Cont. R&B

Повече за MVP

  • MVP сме трима души от Велико Търново - Димитър, Владо и Пламена. Песента е общ проект, като музика и аранжимент са на Димитър, вокали и текст към припева - на Пламена и текст към цялата песен - на Владо. Песента се казва "Дадох всичко", тъжна и нежна песен. Пожелаваме ми леко слушане! Smile

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more