Затвори с ESC
Пацо
Пацо 617 в седмична
класация
60 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за Пацо

  • Пламен Хараламбиев Данаилов по-известен като Пацо, е роден в град Велико Търново, през 1989 година.Занимава се с хип-хоп муиика от 2004г.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more