Затвори с ESC
AhGua
AhGua 541 в седмична
класация
442 в месечна
класация
Автор Experimental / Avant-Garde

Повече за AhGua

  • Занимавам се с нойз от няколко години, опитам се да "разбера" това изкуство и да го "представя" на хората в България. Имам няколко проекта, но се занимавам сериозно с два от тях - Gokkun ( харш нойз, повлиян от японският такъв от средата на 90-те години на ХХ век) и t,b.a. (бих го нарекъл харш минимализъм, но на моменти достига до други стилове като onkyo и PE). Създател на a-m_e|k (колектив за организиране и промотиране на експериментално изкуство в България), с които съм организирал няколко харш нойз пърформанса в София и до края на 2008 ще организирам още десетина. С проектите си съм участвал в няколко компилации и сплита.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more