Затвори с ESC
Nyte
Nyte 119 в седмична
класация
658 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за Nyte

  • Казвам се Мартин Христов. Отскоро хобито ми е да се занимавам с композиране на хип-хоп музика. Не се ограничавам стилово и обичам да експериментирам. Като цяло музиката винаги е била неразделна част от живота ми по един или друг начин.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more