Затвори с ESC
Vlad Cepesh
Vlad Cepesh 471 в седмична
класация
481 в месечна
класация
Автор Rock / Rock and Roll

Повече за Vlad Cepesh

  • Visok,snajen,s kysi kraka,no dylboko v sebe si dosta umen,talantliv,pee6t,svire6t i tvoria6t.S edna duma OSOBEN

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more