Затвори с ESC
Никола Георгиев
Никола Георгиев 545 в седмична
класация
631 в месечна
класация
Автор Rap and Hip-Hop / Rap

Повече за Никола Георгиев

  • Роден '90-та, живял само в преход, само в България. Има си мечти, опитва да ги следва, вярва в себе си.
    Засега няма с какво да се похвали, само да се оплаче. Ха-ха. Донякъде затова и е такава тематиката на музиката му.
    Обича Бира, баскет, наргиле, бийтбокс... Интересува се от политика, литература, история...

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more