Затвори с ESC
jokeman
jokeman 317 в седмична
класация
502 в месечна
класация
Автор Electronica / Disco/Dance

Повече за jokeman

  • Аз съм бивш DJ, защото имах проблеми с ушите. Два месеца след като прекратих диджейството не правих музика, защото бях в депресия. Но сега вече съм го преживял, а желанието ми да правя музика ме накара да започна със създаването на музика вкъщи. Тук ще представям песните си.

Коментари (0)

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и да обновиш данните в своя профил, тъй като според регламента е необходимо
да получим твоето изрично съгласие с някои клаузи.

Виж повече тук expand_more

Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС (популярен като GDPR) те информираме, че е необходимо
да прочетеш обновените Условия за ползване и политика за защита на личните данни в уебсайта
и тъй като в момента не си оторизиран с регистриран профил, необходимо е да заявиш
изрично съгласие със следните клаузи:

done
done
expand_more